bg

The Kubarelovi family house on Troykata sq. and the bakery shop Izgrev

Source: Boyko Boysa Ivanov